Regulamin sklepu internetowego justpaul.pl

(„Regulamin”)

 § 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym justpaul.pl oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów,
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi dostępne w Sklepie Internetowym,
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług,
 4. W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego justpaul.pl, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

4.1. „Sprzedawca” – Just Paul Juszczyk Grupińska Olechowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-636), ul. Olimpijska 20, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000437376, legitymująca się NIP 521-363-88-93, dane kontaktowe: e-mail: butik@justpaul.pl, telefon kontaktowy +48512013775,

4.2. „Sklep Internetowy” – sklep znajdujący się na stronie internetowej justpaul.pl oraz jej podstronach,

4.3. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą bądź rezerwację produktu w butiku firmowym za pośrednictwem sklepu internetowego,

4.4. „Produkt” – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży, bądź rezerwacji między Klientem, a Sprzedawcą,

4.5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie Internetowym zgodniez zasadami określonymi w Regulaminie,

4.6. „Dni robocze” – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

4.7. „Sklep firmowy”– oznacza butik firmowy znajdujący się w Warszawie (przy ul. Mokotowskiej 61) oraz w Krakowie (przy ul. Sławkowskiej 18),

4.8. „Rezerwacja produktu” – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie w wybranym Sklepie firmowym, określające rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem,

4.9. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, określające rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem,

4.10. „Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,

4.11. „Formularz rejestracji”– formularz dostępny w Sklepie Inernetowym umożliwiający utworzenie Konta,

 § 2 Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

 1. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Polityka prywatności
  i plików cookies stanowi oddzielny dokument (https://justpaul.pl/pl/polityka-cookies.html),
 2. Założenie Konta/ Rejestracja- wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło oraz opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży oraz wysyłki. Założenie Konta usprawni proces dokonywania zamówienia oraz rezerwacji produktów. Założone konto jest aktywne przez czas nieokreślony, natomiast Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (butik@justpaul.pl) bądź pisemnie (na adres: Just Paul, ul. Mokotowska 61, 00-542 Warszawa),
 3. Zamówienie- aby złożyć zamówienie wymagane jest podanie danych osobowych wymienionych w 2.2 wraz z podaniem adresu dostawy i telefonu kontaktowego.
  W tym celu Klient powinien dokonać wyboru Produktu/ów poprzez dodanie ich do koszyka oraz wypełnienie formularza zamówień.
 4. Rezerwacja produktu/ów- oznacza rezerwację produktu/ów poprzez wybranie ich, dodanie do koszyka zamówień oraz wybrania opcji „rezerwuj w Warszawie
  (ul. Mokotowska 61) lub Krakowie (ul. Sławkowska 18)”.

 § 3 Składanie zamówień oraz rezerwacja produktów

 1. Zamówienia oraz rezerwację produktu/ów można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego,
 2. W celu złożenia zamówienia bądź rezerwacji Klient powinien wybrać Produkt, dodać go do koszyka, następnie przejść do koszyka i wypełnić formularz.
 3. Rezerwowane produkty będą dostępne w wybranym sklepie firmowym przez następne trzy dni robocze od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia mailowego realizacji rezerwacji.
  • Rezerwacja produktów w sklepach firmowych jest niemożliwa w czasie trwania wyprzedaży kolekcji,
 4. Sprzedawca zastrzega sobie termin przygotowania rezerwacji do 5 dni roboczych.
 5. Klient po uprzednim zapoznaniu się z zarezerwowanym produktem może dokonać jego zakupu w sklepie firmowym.
  • Zakupiony produkt w butiku po uprzedniej Rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego nie podlega zwrotowi. Klient ma prawo dokonać wymiany produktu
   w terminie 14 dni kalendarzowych, na inny produkt/y tej samej wartości.

 § 4 Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Za produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  • Tradycyjny przelew bankowy. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: – imię i nazwisko Klienta -numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy JUST PAUL JUSZCZYK GRUPIŃSKA OLECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA: 54144013870000000015040866 iPKO B.P. Olimpijska 20, 02-636 Warszawa.
  • Płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez: przelew natychmiastowy oraz kartę kredytową m.in. VISA, MasterCard, JCB, POLCARD, PBK Styl lub inną akceptowaną przez serwis PayU Polska, który prowadzi obsługę płatności. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez serwis PayU jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana
   do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  • ZA POBRANNIEM- płatne gotówka w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.
  • TERMIN PŁATNOŚCI- w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności po upływie wyżej wymienionego terminu, zamówienie Klienta zostanie anulowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 

 

 § 5 Koszt, sposób dostawy i termin dostawy zamówienia

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie internetowej
  w zakładce „Dostawa”, w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi sposób dostawy Produktu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej firmy DPD Polska Sp. z o.o.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi:
  • na terenie Polski- od 2 do 7 dni roboczych,
  • na terenie Unii Europejskiej do 14 dni roboczych;
  • poza granicami Unii Europejskiej do 21 dni roboczych;

Początek biegu terminu dostawy liczony jest od momentu uznania wpłaty.

 1. Koszty dostawy:

Polska 20 PLN

Europa EU* 100 PLN
Europa EU** 130 PLN
Europa EU*** 150 PLN
Europa poza EU**** 300 PLN

poza Europą 350 PLN

* Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Słowenia, Włochy
** Irlandia
*** Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Portugalia
**** Serbia, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Norwegia.

 1. Termin dostawy wskazany w punkcie 3.3. może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Klienta o wydłużonym terminie dostawy Produktu telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 § 6 Tryb postępowania reklamacyjnego i podstawa prawna

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem kupującego (Klienta), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawach: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1965 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona osobiście w butiku firmowym Just Paul w Warszawie (ul. Mokotowska 61) lub Krakowie (ul. Sławkowska 18), pocztą tradycyjną lub kurierską na adres Just Paul, ul. Mokotowska 61, 00-542 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres butik@justpaul.pl. W przypadku braku możliwości ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji, może on poprosić Klienta o wysłanie reklamowanego Produktu, na koszt Sprzedawcy.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji należy przedstawić dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu towaru mogą być m.in. następujące dokumenty:
  • paragon fiskalny bądź faktura VAT;
  • potwierdzenie zapłaty za towar kartą płatniczą (wydruk z terminala);
  • wyciąg z rachunku bankowego.
 4. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: rodzaju i okoliczności wystąpienia wady w Produkcie, dacie wystąpienia wad oraz danych kontaktowych składającego reklamację (ułatwi to sposób komunikacji oraz może przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji). Klient może również skorzystać z gotowego formularza.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 § 7 Wymiana i zwrot zakupionego Produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie przez Klienta zakupionego Produktu. Każdorazowo do paczki z zamowieniem dołączony jest paragon wraz z formularzem zwrotu, który należy wypełnić i odesłać z zamówienieniem.
 2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia kosztów, nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient może wymienić zakupiony Produkt w terminie wskazanym w punkcie 1. W przypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu.
 5. Zwrotu bądź wymiany zakupionych produktów Klient może dokonać w Sklepach Firmowych bądź korespondencyjnie, wysyłając paczkę (z wypełnionym formularzem) na adres: Just Paul, ul. Mokotowska 61, 00-542 Warszawa.

 § 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz rezerwacji, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
 5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 § Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2017 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin w przypadku dodania nowych funkcjonalności w Sklepie Internetowym oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Stron Internetowej rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.