Od 1 stycznia 2023 udostępniony zostanie nowy regulamin, uwzględniający zmiany w prawie konsumenta.

Regulamin sklepu internetowego www.justpaul.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.justpaul.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Just Paul Juszczyk-Grupińska Olechowska spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 38, lok. 4, 04-306 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000437376, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5213638893, e-mail: butik@justpaul.pl, zamowienia@justpaul.pl; numer telefonu: 508 440 647. Adres do korespondencji: ul. Szaserów 38, lok. 4, 04-306 Warszawa.
 1. „Sklep” – Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.justpaul.pl oraz jej podstronach,
 2. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta złożyła zamówienie w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.
 3. „Konto” – konto Klienta prowadzone bezpłatnie przez Sprzedawcę, w którym znajdują się podane przez Klienta dane osobowe oraz historia zamówień w Sklepie,
 4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu Cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 6. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://justpaul.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu. 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia. 

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, pozostałych państw Unii Europejskiej oraz USA.

§ 8

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Niezbędne pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Załóż konto” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta. Opcjonalnie można podać imię i nazwisko. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Rejestracja” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.
 8. Sprzedawca informuje, że Konto stanowi usługę cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług w Sklepie, związanych tematycznie z przedmiotem jego działalności i rozszerzających zakres możliwości dostępnych w ramach Konta,
  2. dodania nowych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta,
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich usługi cyfrowej świadczonej przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 11. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy o założenie Konta bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodania domyślnego adresu rozliczeniowego oraz adresu do wysyłki, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient powinien kliknąć w przycisk „E-BUTIK”, a następnie wybrać na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru, ilości, rozmiaru i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” lub przycisk w kształcie torebki znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wówczas Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. W rubryce „Zastosuj kupon” Klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy.
 4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient, jeżeli nie jest jeszcze zalogowany na swoje Konto to powinien się nie zalogować. Jeżeli Klient nie ma Konta, wówczas  podaje imię, nazwisko, numer telefonu, a także wskazuje adres rozliczeniowy i do dostawy. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia, podania nazwy firmy lub wskazania innego adresu do dostawy niż adres rozliczeniowy. Zabronione jest zamieszczanie w formularzu danych i uwag o charakterze bezprawnym. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę”.
 5. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub złożyć zamówienie bez rejestracji, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia i kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
 7. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zaktualizowana zostanie kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy dostawy.
 8. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości i cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego, w której poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 9. Nie ma możliwości połączenia w jednej dostawie towarów zakupionych na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych w opisanych powyżej sposób.
 10. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie, na podany przez Klienta w Koncie numer telefonu.

V. Dostawa i płatności

§ 14

 1. Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy oraz płatność Pay-by-Link, czyli tzw. szybki przelew internetowy, płatności kartą oraz Blik. Formą dostawy jest przesyłka kurierska oraz dostawa do paczkomatów Inpost.
 2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 4. Klient otrzyma zakupiony towar w terminie będącym sumą czasu skompletowania zamówienia oraz czasu dostawy.
 5. Zamówienia są kompletowane i przygotowywane do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
 6. Czas dostawy zamówienia określony jest z zakładce „Dostawa” dostępnej pod tym linkiem: https://justpaul.pl/dostawa/.
 7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub PB jednoosobowymi, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia dostawy.

§ 15

Zamówienie dokumentowane jest odpowiednim dokumentem sprzedaży, zgodnym z przepisami podatkowymi.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. Wymiana towaru

§ 17

 1. Bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy przysługującego Konsumentowi oraz PB jednoosobowemu, które to prawo opisane jest w § 18 Regulaminu, Klient jest uprawniony do dokonania wymiany zakupionego towaru na inny towar w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Przy czym, wymiana może być dokonana jedynie na towar o równej lub wyższej cenie w stosunku do wymienianego. W przypadku ceny wyższej Klient będzie zobowiązany do dokonania dopłaty ceny na rzecz Sprzedawcy. 
 2. Jeżeli Klient chciałby dokonać wymiany zakupionego towaru na towar o niższej cenie, wówczas prosimy o skorzystanie względem zakupionego towaru z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży opisanego w § 18 Regulaminu oraz niezależnego zakupu towaru o niższej cenie. Nie uchybia to przepisom obowiązującego prawa dotyczącym potrącania wzajemnych wierzytelności.

VII. Zwroty i reklamacje

§ 18

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Szaserów 38, 04-306 w Warszawie).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  1. jeżeli przedmiotem umowy są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. odzież, której rozmiar został na życzenie Klienta dostosowany do jego potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca zaleca, by Klient zapakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 19

 1. Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru oraz usługi cyfrowej z umową.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: butik@justpaul.pl 
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 20

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres butik@justpaul.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym, w tym nieprawdziwych danych do dostawy towarów,
  3. pozostawaniu przez Klienta w opóźnieniu z zapłatą za zakupione towary o więcej, niż 21 dni, jeżeli pomimo otrzymania pisemnego lub e-mailowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego co najmniej 5 dniowego terminu Klient nie dokonał płatności.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

IX. Zmiany regulaminu

§ 22

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności, zmiany czasu dostawy,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 21 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych.
 2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

§ 24

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 25

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 26

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://justpaul.pl/regulamin-sklepu/

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2017 Just Paul